Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Jouw Momenten

Voor het laatst gewijzigd op: 01-09-2021

Artikel 1: Definities

 1. Aanbod: De op de Website getoonde informatie met betrekking tot de Producten, hieronder in elk geval begrepen de prijs, kleur en een overzicht van de eigenschappen hiervan.
 2. Klant: De natuurlijke persoon (Consument) of rechtspersoon die een Product van Jouw Momenten koopt via de Website.
 3. Overeenkomst: De overeenkomst voor de levering van Producten online (op afstand) tussen Jouw Momenten en Klant en alle verdere handelingen tussen Jouw Momenten en Klant betreffende de levering van deze producten.
 4. Producten: Door Jouw Momenten aan Klant te leveren of geleverde Producten, waaronder in elk geval begrepen gepersonaliseerde ballons (ballons die in elke gewenste kleur, opdruk, vulling en verpakking op persoonlijk verzoek van Klant gemaakt worden), bossen (verse) bloemen op verzoek van Klant samengesteld en tevens alle toekomstige te leveren producten.
 5. Schriftelijk: (Digitale) communicatie per brief, e-mail, social media en vergelijkbare online communicatiediensten. 
 6. Website: De Internet website van Jouw Momenten, te weten www.jouwmomenten.nl en alle afgeleide huidige en toekomstige varianten daarvan.
 7. Werk: Elke creatie of in het kader van de Overeenkomst geleverd Product van Jouw Momenten.

Artikel 2: Jouw Momenten
De eenmanszaak Jouw Momenten, gevestigd en kantoorhoudend te Nuth, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 78264685.

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod en tot stand gekomen Overeenkomst op afstand en de uitvoering ervan tussen Jouw Momenten en Klant. Hieronder worden tevens verstaan alle met de Overeenkomst verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals Aanbod en verzending. De Algemene Voorwaarden vormen de Overeenkomst tussen Jouw Momenten en Klant.
 2. De Algemene Voorwaarden staan op de Website en zullen voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan de Klant ter beschikking worden gesteld (elektronisch ter hand gesteld). Bij het plaatsen van de bestelling via de Website moet er een vinkje gezet worden bij een linkje naar deze Algemene Voorwaarden.
 3. Algemene voorwaarden van de Klant, of enige andere voorwaarden van derden zijn niet van toepassing.
 4. Indien er tevens specifieke productvoorwaarden van kracht zijn, geldt het bepaalde in de voorgaande leden eveneens en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdigheid beroepen op de meest gunstige bepaling.
 5. Jouw Momenten is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend gemaakt worden op de Website van Jouw Momenten.

Artikel 4: Totstandkoming Overeenkomst; aanbod en aanvaarding

Aanbod

 1. Op de Website wordt het Aanbod van Jouw Momenten getoond. Het Aanbod omvat in elk geval een foto, de prijs, de maat en een omschrijving van het Product. Met de getoonde informatie kan een Klant een goede beoordeling van het Product maken. Tevens is voor Klant duidelijk welke rechten en plichten er verbonden zijn aan de aankoop van het Product.
 2. Jouw Momenten tracht de Producten zo accuraat mogelijk op de foto’s op de Website te tonen. Echter, door lichtval, technische instellingen en afhankelijk van het door Klant gebruikte apparaat kunnen kleuren van de Producten op de Website afwijken van de kleur van de echte Producten.
 3. Jouw Momenten is gerechtigd om de inhoud van het Aanbod tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering.
 4. Jouw Momenten is gerechtigd om kortingen in te voeren.
 5. Jouw Momenten kan niet aan haar Aanbod wordt gehouden indien Klant er redelijkerwijs van uit mocht gaan dat het Aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


Aanvaarding

 1. De Overeenkomst tussen  Jouw Momenten en Klant komt tot stand wanneer Klant het Aanbod van Jouw Momenten aanvaardt en voldoet aan de door Jouw Momenten gestelde voorwaarden. Dit is het moment dat Klant op de Website op de knop ‘bestelling plaatsen’ klikt na al zijn/haar gegevens te hebben ingevuld.
 2. Direct na het plaatsen van de bestelling en het voldoen van de betaling ontvangt Klant per e-mail een bevestiging van aanvaarding van het Aanbod van Jouw Momenten, de ontvangstbevestiging. 

Wijziging

 1. Indien tijdens of na totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het Product niet (meer) voorradig is, informeert Jouw Momenten direct Schriftelijk de Klant. Klant is in dat geval bevoegd:
 2. De Overeenkomst te ontbinden. De reeds voldane betaling wordt binnen 14 (veertien) dagen terugbetaald op dezelfde wijze als Klant heeft betaald;
 3. De levering van het Product op te schorten tot het moment dat het Product weer voorradig is. De Overeenkomst tussen Klant en Jouw Momenten blijft ongewijzigd met als enige wijziging dat Klant dan akkoord gaat met een latere levering. Jouw Momenten informeert Klant over de verwachte latere levertijd.

Overige

 • Klant is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen tenzij Jouw Momenten vooraf Schriftelijk toestemming heeft verleend.
   

Artikel 5: Producten

Maatwerk

 1. De Producten van Jouw Momenten zijn maatwerk . Op verzoek van Klant wordt een ballon bedrukt met een tekst die Klant in het bestelproces kan aangeven. De ballon wordt tevens gevuld met door Klant gewenste artikelen. Dit zijn veelal bloemen (vers, gedroogd of plastic) maar kunnen ook andere artikelen van Klant zelf zijn. Dit geldt ook voor de (verse) bos bloemen.  Jouw Momenten stelt deze artikelen op basis van de wensen van Klant samen.


Eigenschappen + Behandeling

 1. De door Jouw Momenten geleverde ballonnen zijn wegens het gebruikte materiaal gevoelig voor blootstelling aan warmte ((zon)licht, radiatoren), water en scherpe objecten en materialen. Geadviseerd wordt om de ballonnen niet bloot te stellen aan deze bronnen en voorzichtig te zijn met overig daglicht en/of water.
 2. Omdat de Producten van Jouw Momenten kleine onderdelen bevatten, wordt dringend geadviseerd deze te allen tijde uit de buurt van kinderen en meer specifiek baby’s en peuters te houden.

Conformiteit

 1. Jouw Momenten streeft ernaar dat de producten voldoen aan de in het Aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst geldende wet- en regelgeving.
 2. Een door Jouw Momenten, haar toeleveranciers, fabrikanten of importeurs verstrekte (extra) garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant heeft op grond van de Overeenkomst indien Jouw Momenten is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de Overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Jouw Momenten, haar toeleveranciers, importeurs of producenten waarin deze aan de Klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval zij tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de Overeenkomst.


Artikel 6: Levering

Levering

 1. Levering van de Producten geschiedt na volledige betaling van de Klant binnen de op de Website genoemde levertermijn en met de door Jouw Momenten ter beschikking gestelde bezorgservice en met deze service samenhangende voorwaarden en tarieven.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat Klant aan Jouw Momenten via de Website heeft doorgegeven. Hierbij wordt verwezen naar artikel 8 lid 2 van deze voorwaarden.
 3. Jouw Momenten is gerechtigd:
 4. om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. Hierbij zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Jouw Momenten is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 5. om de bestelling, indien van toepassing, in delen te leveren.
 1. Jouw Momenten streeft ernaar de producten binnen de op de Website vernoemde levertermijn te leveren. De voor de levering van de Producten overeengekomen of opgegeven termijn is indicatief en nimmer een fatale termijn. Er ontstaat in een geval van latere levering geen recht op ontbinding of schadevergoeding voor Klant. Jouw Momenten zal in een dergelijk geval contact opnemen met de Klant om in overleg de afleverdatum vast te stellen. Klant zal aan Jouw Momenten een redelijke termijn gunnen om de Producten te leveren.
 2. Uiterlijk bij de totstandkoming van de Overeenkomst, dus voordat Klant op ´voltooi betaling´ klikt, verstrekt Jouw Momenten de volgende informatie Schriftelijk aan Klant: prijs van het Product en de bijkomende verzendkosten, betaalwijze van Klant, contactgegevens Jouw Momenten en klachtenprocedure, eventuele herroepingsmogelijkheid en hiertoe benodigde informatie en retourinstructies.
 3. Op het moment dat Jouw Momenten de producten overdraagt aan de bezorgservice of Klant, gaat het risico van beschadiging en/of vermissing van het product over op Klant, waarmee de verantwoordelijkheid van Jouw Momentenvervalt.
 4. Indien Klant weigert het product bij levering door of namens Jouw Momenten aan te nemen, is Jouw Momenten gerechtigd het product voor rekening en risico van Klant op te slaan.

Presale

Jouw Momenten kan haar Producten als ‘voorverkoop’ (pre-sale) aanbieden en verkopen. Bij een pre-sale gaat de Klant ermee akkoord dat hij/zij het Product reeds koopt en betaalt maar dat de levering op een later moment geschiedt. De Klant stelt derhalve het recht op verwerven en leveren van het Product veilig. Betaling geschiedt direct bij de totstandkoming van de overeenkomst, net als bij reguliere aankopen zoals bedoeld in artikel 4 van deze voorwaarden. De levertermijn wijkt echter af. Bij de orderbevestiging wordt de verwachte leveringsperiode en mogelijk afwijkende leveringscondities aan Klant gecommuniceerd. De Klant wordt tevens voor de levering geïnformeerd omtrent de precieze leveringsdatum. De herroepingstermijn vangt aan op het moment van ontvangst van het Product door de Klant.
 

Artikel 7: Tarieven en Betaling

 1. De Overeenkomst komt tot stand op basis van het door Jouw Momenten op de Website aangeboden bindende en vaste in Euro’s vermelde Tarief.  
 2. Tenzij anders vermeld, zijn alle vermelde prijzen inclusief BTW en exclusief verzendkosten, bijzondere of extra invoerrechten, inklaringskosten en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 3. Jouw Momenten is gerechtigd de vermelde prijzen aan te passen voor promotionele doeleinden zoals sale. Het is hierbij voor Klant niet mogelijk om promoties te combineren, slechts een promotie per Product is toegestaan. Een prijswijziging na totstandkoming van de Overeenkomst geeft Klant geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 4. Prijzen en overige voorwaarden genoemd in het Aanbod hebben enkel betrekking op die Overeenkomst en gelden derhalve niet automatisch voor een nieuw Aanbod.
 5. De verzendkosten zijn afhankelijk van het land waarnaartoe op verzoek van Klant zal worden verzonden en worden bij de afrekening berekend en vermeld.
 6. Indien in het kader van de verzending uitvoer- of invoerheffingen van toepassing worden, zijn deze voor rekening van de Klant. Kosten die door derden gerekend worden, maken geen deel uit van prijzen en dienstverlening van Jouw Momenten.
 7. Bij verkopen aan Klanten buiten de Europese Unie (EU) is geen omzetbelasting van toepassing; zij moeten echter de desbetreffende nationale invoerheffingen betalen.
 8. Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Jouw Momenten, zonder enige korting, inhouding of verrekening en geschiedt volgens de op de Website bij het afrekenen van de bestelling genoemde betaalwijzen. Hierbij is het niet mogelijk om achteraf te betalen. Zodra de Klant op ‘bestelling plaatsen’ heeft geklikt en zijn/haar bank heeft opgegeven, wordt Klant naar de bankomgeving geleid waar de betaling plaatsvindt.
   

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Jouw Momenten zet zich volledig en naar beste inzicht en vermogen in om de Overeenkomst naar eer en geweten uit te voeren conform de verzoeken van de Klant. klant Jouw Momenten heeft een inspanningsverplichting en verstrekt hierbij geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden. Jouw Momenten is in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming slechts dan aansprakelijk voor de directe en indirecte schade inclusief maar niet beperkt tot vervanging of bewerkingskosten van de Klant verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst, indien deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld of roekeloosheid van Jouw Momenten.
 2. Jouw Momenten is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste, niet tijdige of onvolledige informatie die door Klant online, via internet verzonden wordt of schade ontstaan als gevolg van door Klant handelen in strijd met artikel 5 lid 2 en 3 van deze Algemene Voorwaarden.
 3. De aansprakelijkheid van Jouw Momenten gaat nimmer verder dan vergoeding van maximaal de tussen partijen overeengekomen factuurwaarde van de door Jouw Momenten geleverde producten aan Klant. De mate waarin de tekortkoming Jouw Momenten zou zijn toe te rekenen, bepaalt de hoogte van vergoeding. Geringe afwijking kan niet leiden tot vergoeding. Jouw Momenten dekt nooit meer dan het door haar verzekeraar onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedde en uitgekeerde schadebedrag.
 4. Directe of indirecte schade voortvloeiend uit het aangaan, onderhouden en/of afhandelen van transacties en overeenkomsten tussen Klant en diens (derde) contractspartijen behoort nooit tot de aansprakelijkheid van Jouw Momenten. Schade dient direct na het ontstaan ervan Schriftelijk aan Jouw Momenten gemeld te worden.
 5. Iedere vordering jegens Jouw Momenten vervalt na 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 6. Bepalingen in dit artikel vinden geen toepassing indien de schade is ontstaan door opzet, grove schuld of roekeloosheid van de zijde van Klant of handelen in strijd met artikel 5 lid 2 en 3 van deze voorwaarden.
 7. Te allen tijde zullen Jouw Momenten en Klant hun uiterste best doen in overleg tot een oplossing proberen te komen.

Artikel 9: Overmacht

 1. Indien Jouw Momenten door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, zijn Jouw Momenten en Klant niet gehouden tot het tijdig nakomen van een verplichting uit de verbintenis die tussen partijen bestaat.
 2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan; niet-toerekenbare tekortkoming van een der partijen alsmede door Jouw Momenten  ingeschakelde derden of toeleveranciers, pandemie, epidemie, van kracht zijnde overheidsmaatregelen, ziekte van Jouw Momenten, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van apparatuur dan wel andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn gebleken voor het leveren van de Producten, oproer, oorlog, alsmede iedere andere situatie waarop Jouw Momenten en Klant geen beslissende controle kunnen uitoefenen.
 3. Onder overmacht wordt tevens verstaan:
 4. de situatie waarin de toeleveranciers waarvan Jouw Momenten afhankelijk is om de Overeenkomst (tijdig) uit te voeren, niet (tijdig) leveren dan wel op andere wijze niet aan hun contractuele verplichtingen jegens Jouw Momenten voldoen;
 5. oponthoud, inbeslagname of vernietiging van (delen) van Producten door douane. 
 6. In geval van ziekte van Jouw Momenten wordt Klant hiervan direct op de hoogte gesteld. In overleg met Klant wordt een nieuwe datum van levering afgesproken. Tevens heeft Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden.
 7. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk Schriftelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden.
 8. Indien de situatie van overmacht langer dan 14 (veertien) dagen aanhoudt, zijn zowel Jouw Momenten als Klant gerechtigd de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, waarbij geldt dat door Klant gemaakte kosten worden geretourneerd.
 9. Schade geleden als gevolg van overmacht komt niet voor rekening en risico van Jouw Momenten.  
   

Artikel 10: Onderzoeksplicht Klant en Klachten

 1. Klant dient zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst, de Producten te onderzoeken en te beoordelen of deze voldoen aan de kwaliteit en kwantiteit die gebruikelijk zijn in het normale (handels)verkeer. Dit houdt onder meer in dat de Klant moet onderzoeken of de geleverde producten volledig en onbeschadigd zijn. 
 2. Klachten dienen binnen redelijke termijn na ontstaan van het gebrek Schriftelijk, duidelijk en onderbouwd met foto’s aan Jouw Momenten te worden medegedeeld.
 3. Jouw Momenten streeft ernaar klachten binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst Schriftelijk en gemotiveerd te beantwoorden. Indien Jouw Momenten verwacht dat een reactie langer op zich zal laten wachten, geeft zij dit zo snel mogelijk aan.
 4. Klant geeft Jouw Momenten in elk geval 4 (vier) weken de tijd om een klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze periode is de klacht vatbaar voor geschilbeslechting.
 5. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, heeft de Klant recht op herstel, vervanging (opnieuw leveren) of om van opnieuw leveren af te zien. Hierbij geldt dat geringe afwijking, in de branche gebruikelijke afwijkingen en eigenschappen die specifiek zijn voor het betreffende product of merk, zoals kwaliteit, aantal, maat, kleur of afwerking, Jouw Momenten niet aangerekend kunnen worden.
 6. Reclamatie rechtvaardigt in geen geval opschorting door Klant van een opeisbare verbintenis.  In geval van een bestelling met meerdere producten, heeft de klacht met betrekking tot een van die producten geen invloed op de verplichtingen uit de Overeenkomst met betrekking tot de overige producten. 
   

Artikel 11: Intellectueel Eigendom

 1. Auteursrechten of enige andere (intellectuele) eigendomsrechten op het format en de inhoud van de Website, het Logo van Jouw Momenten, geproduceerde concepten, creaties, werken, voorstellen, uitingen op internet, e-mails, technieken, andere bescheiden en informatie of enige andere uitingen van, namens of door Jouw Momenten berusten bij Jouw Momenten.
 2. Intellectuele eigendomsrechten op Producten die in het kader van de Overeenkomst geleverd worden aan Klant berusten bij Jouw Momenten en/of haar licentiegevers en andere derden bij wie het auteursrecht berust. Hieronder worden in elk geval verstaan op verzoek van Klant gepersonaliseerde ballonnen.
 3. De in lid 1 en 2 vermelde intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten en (sub)licenties kunnen niet middels overeenkomst worden overgedragen, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Jouw Momenten is het niet toegestaan om een door Jouw Momenten aan Klant geleverd Product geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen, door te verkopen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Jouw Momentengeleverde Producten te verwijderen of te wijzigen.
 5. Elk gebruik van een werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Jouw Momenten. Schending van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht zoals beschreven in voorgaande bepalingen van Jouw Momenten door Klant of een derde die direct of indirect handelt in uitoefening van de Overeenkomst leidt onverwijld tot betaling van een boete aan Jouw Momenten van minimaal EUR 1.000,00. Klant vergoedt tevens de werkelijk geleden schade van Jouw Momenten.
 6. Klant vrijwaart Jouw Momenten van alle aanspraken van derden binnen en buiten rechte die verband houden met het bepaalde in dit artikel en stelt Jouw Momententevens volledig schadeloos voor wat betreft deze aanspraken en alle daardoor of in verband daarmee geleden of te lijden schade in welke vorm dan ook.
 7. Klant geeft Jouw Momenten toestemming voor gebruik voor promotionele doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, portfolio, blog of social media. Klant kan Schriftelijk vooraf bezwaar tegen publicatie maken.
 8. Jouw Momenten kan toestemming verlenen tot verspreiden van haar Werk. Dit is bijvoorbeeld in geval dat Klant een screenshot van een Product deelt op social media. Hierbij geldt:
 9. De naam van Jouw Momenten, een hashtag én verwijzing naar het account van Jouw Momenten op het betreffende social media kanaal dient duidelijk bij een gebruikt Werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het werk in de publicatie te worden opgenomen.
 10. Klant neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Jouw Momenten conform artikel 25 Aw in acht.
   

Artikel 12: Herroeping
 

Geen herroeping mogelijk

 1. Het wettelijke herroepingsrecht biedt de Klant de mogelijkheid om binnen de bedenktijd kosteloos en zonder opgave van redenen af te zien van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van een van de wettelijke uitzonderingsgronden. Een van die uitzonderingsgronden betreft maatwerk. Producten die conform de wensen van de Klant gemaakt worden, mogen uitgesloten worden van herroeping.
 2. De Producten van Jouw Momenten zijn naar hun aard maatwerk. Om die reden is het voor Klanten helaas niet mogelijk om middels een beroep op het herroepingsrecht Producten te retourneren.


Artikel 13: Privacy en Cookies

 1. Jouw Momenten verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de AVG zoals is terug te vinden in het Privacy- en cookiebeleid van Jouw Momenten. Klant verklaart kennis te hebben genomen van het beleid en hiermee overeen te stemmen.
 2. Jouw Momenten gebruikt hoogwaardige beveiligingstechnieken en versleuteling van de Persoonsgegevens. In geval van negatieve interventies buiten de invloed van Jouw Momenten wordt verwezen naar artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Jouw Momenten accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door handelen van Klant in strijd met dit artikel.
   

Artikel 14: Website

 1. Jouw Momenten is te allen tijde gerechtigd de Website aan te passen qua inhoud, layout en verdere noodzakelijkheden ter beoordeling van Jouw Momenten.
 2. Jouw Momenten streeft ernaar de Website te allen tijde naar behoren te laten functioneren en permanent toegankelijk te laten zijn voor Klant maar kan niet garanderen dat de Website te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud en de afhankelijkheid van de Website van Internet en technologieën. In dat geval kan er altijd gebeld worden naar het telefoonnummer zoals vermeld op de Website of gemaild naar info@jouwmomenten.nl.
 3. Jouw Momenten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot enige schade voortvloeiend uit dan wel samenhangend met het gebruik van de Website en de content ervan. Directe of indirecte schade als gevolg van programmeringen van derden, virussen en hackers die kunnen leiden tot het wijzigen, vernietigen, vervormen, deactiveren of buiten werkingstellen van software, hardware en/of data van de Klant, Bezoeker of derden behoort nimmer tot de aansprakelijkheid van Jouw Momenten.


Artikel 15: Forumkeuze

 1. Op de Overeenkomst tussen Jouw Momenten en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing tenzij door partijen Schriftelijk vooraf anders wordt overeengekomen.
 2. Geschillen tussen Jouw Momenten en Klant die niet in minnelijke sfeer beslecht kunnen worden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank Maastricht.

 

Onze contactgegevens

Vragen over dit privacy statement of over onze diensten kunnen worden gericht aan:

Jouw Momenten
info@jouwmomenten.nl

Wij helpen u graag verder.